Lada Kopřivová

Lada Kopřivová je somatická terapeutka a členka mezinárodní asociace ISMETA. Oborem původně scénografka, Lada se od roku 2012 věnuje terapeutické práci. Vystudovala tanečně-pohybovou psychoterapii na Queen Margaret University v Edinburghu a dále absolvovala výcviky v Somatické psychologii, Holistické anatomii a fyziologii a Kraniosakrální biodynamice.

Její klinická zkušenost zahrnuje práci s dětmi, dospělými, rodinami, klienty s poruchami učení, klienty s fyzickými handicapy a ženami z etnických menšin. V současnosti má soukromou praxi a nabízí somaticko-pohybovou terapii a kraniosakrální terapii. Dále pořádá sebezkušenostní pohybové workshopy a retreaty v přírodě pro malé skupiny.

Anotace přednášky: DECH A JEHO ROLE V MEZILIDSKÝCH VAZBÁCH

V této prezentaci se zaměříme na roli dechu v mezilidské interakci, komunikaci, vzájemném ladění (attunement) a ko-regulaci. Naše plíce a srdce hrají klíčovou roli v naší schopnosti se citově propojit s druhými. Výzkumy potvrdily, že lidské tělo je schopno spontánně sladit svůj dech i srdeční tep s rytmy blízké osoby. Ukazuje se, že nejen skrze naše smyslové vjemy, ale i skrze naše plíce a srdce jsme schopní “číst” emoční stav druhého člověka a vyzařovat své vlastní pocity. Stejně jako naše gesta, svalový tonus, obličejové nebo hlasové projevy také náš dech má moc ovlivnit psycho-fyziologický stav druhé osoby. Jaký význam to hraje v terapeutickém vztahu?

Vycházeje z Polyvagální Teorie podle Stephena Porgese, pohlédneme na dech jako integrální součást tzv. “sociálního nervového systému” a podíváme se na uplatnění tohoto modelu v klinické praxi. Dotkneme se somatických metod, jako je pozornost (mindfulness) dechu a stimulace bloudivého nervu (vagal toning), které mohou být užitečnými nástroji pro sebe-regulaci i nastolení pocitu bezpečí mezi terapeutem a klientem. Dále probereme některé somatické přístupy, které mohou pomoci našim klientům ve stavech nadměrné nebo snížené nervové odezvy (hyper / hypoarousal) a umožnit návrat do stavu přítomnosti a propojenosti.

Anotace workshopu: MEZI VNITŘNÍMI A VNĚJŠÍMI SVĚTY

Tento workshop nabízí příležitost prozkoumat tzv “sociální nervový systém” (nejmladší část našeho autonomního nervového systému) zkušenostní formou. Obrátíme svou pozornost do těla a skrze dech, hlas a pohyb se otevřeme přímé, somatické formě učení. Vydáme se na cestu po vláknech ventrálního bloudivého nervu a propojíme se s orgány a tkáněmi, které jsou jím inervovány a které hrají vitální roli v naší schopnosti se orientovat, komunikovat a být v kontaktu s druhými.

V první části workshopu prozkoumáme interakce uvnitř našeho ventrálního oběhu (ventrální část bloudivého nervu). V druhé části budeme zkoumat svůj “sociální nervový systém” v interakci s ostatními. Workshop zve k hravému zkoumání a mapovaní cest, kterými vstupujeme do kontaktu se světem. Co nám umožňuje pohybovat se mezi našimi vnitřními a vnějšími světy? Můžeme zůstat v propojení se sebou a zároveň s druhými?