Martin Kučera

MUDr. Martin Kučera
Specializace: ORL, foniatrie-audiologie.
Působení: Dříve ORL klinika FN v Hradci Králové, nyní privátní praxe. Spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU, nově lektor magisterského studia muzikoterapie na UPOL. Teoreticky i prakticky se věnuje celostním rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání. Součástí těchto přístupů je i používání hudebních nástrojů jako rehabilitační pomůcky (direktivně vedené techniky). Pořádá kurzy s touto problematikou.

Autorství: Spoluautor monografie Foniatrie – hlas, Standardy péče o hlasové poruchy AKL ČR. Je autorem některých rehabilitačních technik: techniky fyziologického svalového souhybu v rehabilitaci oro-faryngo-laryngeální oblasti, nebo techniky rehabilitačního použití přefukové píšťaly „koncovky“. Je zakladatelem Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace, s. r. o. Hlavní myšlenkou tohoto institutu je šíření komplexních terapeutických postupů a multidisciplinárních přístupů v léčbě poruch komunikace.

Anotace workshopu: ALIKVOTNÍ/PŘEFUKOVÁ PÍŠŤALA „KONCOVKA V REHABILITACI PORUCH KOMUNIKACE – TECHNIKA DIREKTIVNĚ VEDENÉ MUZIKOTERAPIE (postura, dech, hlas, řeč, sluch)

Workshop je rozdělen na teoretickou část (teoretická východiska a technika použití píšťaly) a praktickou část (nácvik základního hraní, vyzkoušení jednotlivých rehabilitačních sestav). Pro všechny účastníky bude zajištěna píšťala k praktickému nácviku.

Alikvotní/Přefuková píšťala – koncovka: Archaický hudební nástroj pasteveckých kultur Evropy v oblasti Karpatského oblouku. Jde o tzv. bezdírkovou píšťalu. Výška tónu se mění intenzitou výdechu a zakrytím dolního otvoru píšťaly. Čím je výdech silnější, tím je tón vyšší a zároveň hlasitější. (Jemný výdech tvoří tón nízký a tichý, silný výdech tvoří tón vysoký a hlasitý.)

Direktivní způsob vedení muzikoterapie: Terapeutický postup je předem jasně daný terapeutem, má jasný směr, strukturu i hranice. Terapeut určuje jak hudební prvek, tak nástroj použití. Správně provedené cvičení/hraní spouští a vede terapeutický proces. Postura, dýchání, hlas, řeč a sluch jsou propojené senzo-motorické funkce. Pro svou funkci (pohyb, hlas, artikulaci atd.) potřebuje tělo přirozené „pracovní“ svalové napětí. Hru na koncovku umožňuje naše postura. Napětí posturálních svalů určuje dýchání(koordinaci, dynamiku). Dynamika dýchání podmiňuje napětí svalů hrtanu, hltanu, patra, jazyka, rtů a mimických svalů.

Nepřímá technika rehabilitace: Přesně definovanou hrou na píšťalu pacient nevědomě rehabilituje vybrané motorické/pohybové funkce.

Základní rehabilitační sestav: (Pozn.: Čárka mezi frází (např.: taaaa, taaaaa) je místo pro nádech, pomlčka (ta-ta-ta) je přerušení bez nádechu. Tučné – vyšší a hlasitější tón, netučně – nižší a tišší tón))

1. Otevřený konec – jednotlivé tóny dlouze(taaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, taaaaaaaaaaaaaaaaa)

2. Zavřený konec – jednotlivé tóny (teeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee)

3. Střídání  otevření a zavření na  identickém výdechu (taaaaaaaaaaaa-teeeeeeeeeeeee)

4. Postupné zvýšení a snížení (vázaně i nevázaně)(taaaaaaaaaaaaaaaa, ta-ta-ta-ta-tata)

5. Dlouhý tón s nižším začátkem (taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

6. Dlouhý tón s odsazeným koncem (taaaaaaaaaaa-ta)

7. Jednotlivé tóny staccato/přerušovaně(ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta,)

8. Nápodoba slov/vět

9. Nápodoba neplynulosti

10. Dynamika výdechu hlásek

11. Nápodoba hry druhého (intenzita, výška, trvání, fráze)

12. Skupinové hraní (jednotlivec je součást skupiny, jednotlivec proti skupině, malé a velké skupiny)

Úrovně postižení komunikace a možnosti ovlivnění píšťalou koncovkou

(Pozn.: Čísla v závorkách odkazují na způsob použití píšťaly dle základní rhb sestavy 1-12)

  • Percepce  – zachycení signálu (11,12)

   – udržení signálu (11,8))

– filtrace signálu (12)

  • Zpracování – integrace s jinými signály (12)

– vytvoření postoje/emoce (12)

– příprava nevědomé a vědomé reakce (12)

  • Exprese (vždy se jedná o motorickou činnost/vzorec)

  – postura, gesto/mimika (1-7)

                          – mluvní projev – dech a hlas (respiro-fonace) (1-7)

– fonetika a fonologie (7,8,11,12)

                                                    – pragmatická rovina jazyka (11,12)

                                                    – motorická realizace řeči / artikulace (1-8)

– metalingvistická úroveň| (1-8,10,11)

  • Sociální pole a interakce (11, 12)
  • Prožití radosti a úspěchu (1-12)