Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, která/ý se přihlašuji na konferenci na stránkách www.spaceforarttherapies.cz uděluji tímto pro: CREATHEAS z.s. Heřmanova 457/41, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha IČO: 11707542, zastoupený: MgA. Viktorem Dočkalem (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu (dále jen „Nařízení“) a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za níže uvedených podmínek:

  1. Veškeré osobní údaje vyplněné v tomto formuláři uvádím jako pravdivé.
  2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem pořádání konference.
  3. Tyto údaje budou Správcem uchovávány maximálně po dobu 50 let.
  4. S výše uvedeným zpracováním a uchováním osobních údajů Subjekt údajů dává výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat – písemně na adresu CREATHEAS z.s , Heřmanova 457/41, Holešovice, Praha 7, 170 00 nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem.
  5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
  6. Podle Nařízení má Subjekt údajů právo: požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, podat stížnost u dozorového úřadu, má-li za to, že Správce postupuje v rozporu s Nařízením. Subjekt údajů prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.