Zdeněk Vilímek, Jiří Kantor

Mgr. Zdeněk Vilímek vystudoval obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie, tyflopedie) a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci (PdF). Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální techniky a umělecké formy terapií pod vedením Dr. Jirky Vodňanské a Dr. Johana Pfeiffera. Dále absolvoval roční sociálně psychologický výcvik a řadu jednorázových oborových kurzů a seminářů. Odborná praxe u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, především ve školských zařízeních i zařízeních sociálních služeb, kde pracoval jako asistent pedagoga, později jako speciální pedagog, muzikoterapeut, konzultant, poradce a vedoucí MT projektů. V současné době studuje doktorský studentský program na Univerzitě Palackého v Olomouci (Ústav speciálně-pedagogických studií); tématem jeho disertace je „Účinek vibroakustické stimulace na autonomní nervový systém u osob se specifickými potřebami“ (https://uss.upol.cz/cs/o-ustavu/clenove-ustavu/doktorandi/mgr-zdenek-vilimek/)

doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D. – zaměstnán na Ústavu speciálně-pedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, garant nově otevřeného magisterského programu Muzikoterapie a předmětů v oblasti speciální pedagogiky osob s omezením hybnosti. Hlavní zaměření praxe: osoby s těžkým vícečetným postižením a dalšími typy speciálních potřeb. Hlavní zaměření vědecké práce: umělecké terapie, muzikoterapie, vibroakustická terapie, speciální pedagogika, hudební vzdělávání osob se speciálními potřebami.

Anotace workshopu: VLIV VIBROAKUSTICKÉ STIMULACE NA AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM A SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ

Vibroakustická stimulace (VAS) je využití nízkofrekvenčních sinusoidálních zvukových vln v rozmezí 30-120 Hz k terapeutickým a rehabilitačním záměrům. V příspěvku bude představen tento způsob intervence a jeho možnosti u různých typů zdravotních problémů. Účastníci si budou moci vyzkoušet jeho účinky na moderní technologické inovaci VAS – na rehabilitačním vibračním lůžku Vibrobed. Součástí workshopu bude také představení výsledků z pilotní studie autorů, která zjišťovala vliv Vibrobedu na autonomní nervový systém a na vnímání tělesného a psychického stavu u 30 vysokoškolských studentů. Účinky Vibrobedu byly měřeny prostřednictvím spektrální analýzy srdeční frekvence formou pre-test/post-test ve třech intervencích a prostřednictvím dotazníku a rozhovoru. Výsledky statistické analýzy ukazují na potenciál Vibrobedu stimulovat autonomní vegetativní systém, konkrétně jeho parasympatickou část a na schopnost ovlivnit tělesné vjemy, emocionální prožívání, mentální procesy a subjektivní pohodu. Vibroakustická stimulace je využití nízkofrekvenčních sinusoidálních zvukových vln v rozmezí 30-120 Hz k terapeutickým a rehabilitačním záměrům. V příspěvku budou představeny závěry z pilotní studie, jejímž cílem bylo zjistit účinky moderní technologické inovace VAS – rehabilitačního vibračního lůžka Vibrobed na autonomní nervový systém a na vnímání tělesného a psychického stavu. Výzkumný soubor byl vytvořen z 30 vysokoškolských studentů. Účinky Vibrobedu byly měřeny prostřednictvím spektrální analýzy srdeční frekvence formou pre-test/post-test ve třech intervencích. Výsledky statistické analýzy (t-test) ukazují na potenciál Vibrobedu stimulovat autonomní vegetativní systém, konkrétně jeho parasympatickou část. Byly sledovány rozdíly v subjektivním vnímání tělesného i psychického stavu před a po intervenci. Pro sběr dat byl použit dotazník vlastní konstrukce a rozhovor. Výsledky statistické analýzy ukazují na potenciál intervence ovlivnit tělesné vjemy, emocionální prožívání, mentální procesy a subjektivní pohodu probandů.

Součástí prezentace bude možnost si osobně vyzkoušet vibroakustickou stimulaci prostřednictvím Vibrobed.